Қаз       Lat       Ru En
Қаз       Lat       Ru En
Basty bet Tegter dene s'ynyqtyry'men ai'nalysy' u's'in ay'lalar men parkterdi

Teg: dene s'ynyqtyry'men ai'nalysy' u's'in ay'lalar men parkterdi

O'zekti maqalalar