Espedi'si'onnai'a gry'ppa li'y'dei' s osobymi' potrebnosti'ami' poseti'la I'ssykski' my'zei' «Zolotogo c'eloveka»

907

         Prodoljai'a reali'zasi'y' programmnoi' stati' Glavy gosy'darstva «Vzgli'ad v by'dy's'ee: moderni'zasi'a obs'estvennogo soznani'a», y'pravleni'e vny'trennei' poli'ti'ki' i' regi'onalnai'a sly'jba kommy'ni'kasi' Almati'nskoi' oblasti', proveli' oc'eredny'i'y' ekspedi'si'y' po sakralnym mestam Jetysy'skogo krai'a.

Na etot raz, gry'ppa rebi'at s osobymi' potrebnosti'ami', poseti'la gosy'darstvennyi' my'zei'-zapovedni'k «I'ssyk», kotoryi' nahodi'tsi'a, nepodaleky' ot goroda Esi'k, Almati'nskoi' oblasti'. My'zei' byl osnovan v 2010 gody' na meste raskopok I'ssykski'h ky'rganov.

Kak soobs'i'li' organi'zatory, na ekspedi'si'y', glavnoi' seli'y' kotoroi' i'avli'aetsi'a obogas'eni'e dy'hovnogo mi'ra, byli' pri'glas'eny vse jelai'y's'i'e, v c'astnosti', li'y'di' s ograni'c'ennymi' vozmojnosti'ami'.

«Poskolky', rebi'atam ne c'asto y'daetsi'a poses'at taki'e mesta, my provodi'm spesi'alnye ekspedi'si', kotorye pozvoli'ai'y't y'znat ob i'stori' regi'ona mnojestvo i'nteresnyh faktov, znakomi'tsi'a s novymi' li'y'dmi' i' razvi'vatsi'a dy'hovno», — govori't odi'n i'z organi'zatorov ekspedi'si' Ai'jan Oralbekova.

Po slovam eksky'rsantov, oni' byli' pri'atno y'di'vleny legkosti'y' peremes'eni'a po terri'tori' my'zei'a, a takje po i'stori'c'eskoi' mestnosti', gde byl nai'den «Zolotoi' c'elovek».

«Blagodari'a ekspedi'si'am, taki'e kak my, li'y'di' s osobymi' potrebnosti'ami', poly'c'i'li' vozmojnost ne tolko poseti't, no i' pri'ni'mat y'c'asti'e v novoi' programme «Ry'hani' Jangyry'», kotorai'a otkryla vozmojnosti' i'nvali'dam byt polnosennymi' y'c'astni'kami' obs'estvennoi' ji'zni'. Do etogo my y'je poses'ali' ekspedi'si'y' po sakralnym obektam Jetysy', togda eto byli' mavzolei' «Bes ata». A segodni'a, y' nas vozmojnost poseti't i'stori'c'esky'i'y' mestnost, kak i'ssykski'e ky'rgany i' my'zei' «Zolotogo c'eloveka». My'zei', v pervy'i'y' oc'ered posvi'as'i'on glavnoi' nahodke – Zolotomy' c'eloveky'. Odnako, ori'gi'nal hrani'tsi'a v Astane, no v I'ssyke – mnogo ori'gi'nalnyh nahodok, kak s ky'rgana, gde byl nai'den Altyn adam, tak i' s dry'gi'h. Emosi' neveroi'atnye, ogromnoe spasi'bo organi'zatoram. Kak govori'tsi'a, «Ly'c's'e odi'n raz y'vi'det – c'em sto raz y'slys'at», — govori't y'c'astni'k ekspedi'si'  Erjan Amanbai'.

Bo'lisy'
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on VK